Đồng chí: Trần Viết Cự - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức
THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN
 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ HIỆN NAY SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Nguyễn Văn Hiệp Chủ tịch UBND huyện  
2 Phạm Ngọc Ẩn P.CT UBND  
3 Trân Viết Cự P.CT UBND 0975241111 

 
THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ HIỆN NAY SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Hồ Bá Bằng PCT HĐND 0905122127 
2 Trần Bình Đẳng PCT HĐND  
 

DANH SÁCH CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ
 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ HIỆN NAY SỐ ĐIỆN THOẠI
I. PHÒNG NỘI VỤ
1 Điểu Hùng Trưởng phòng 02613646684
2 Lê Đình Nam Phó Trưởng phòng 02613646684
3 Nguyễn Văn Tuấn Chuyên viên  
4 Hoàng Thị Kim Liên Chuyên viên  
5 Trần Văn Đồng Chuyên viên  
6 Phan Thị Kim Loan Chuyên viên  
7 Trần Thị Như Ngọc Kế toán viên  
II. PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1 Phạm Thị Phượng Trưởng Phòng 02613.646.882
2 Kiều Quí Diện Phó TP  
3 Hồ Đức Giáp Chuyên viên  
4 Lê Ngọc Bính Chuyên viên  
5 Nguyễn Thị Hoài Oanh Chuyên viên  
6 Trần Văn Tâm Chuyên viên  
III. PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG
1 Nguyễn Cát Ngọc Sơn P. Trưởng phòng 02613.646683
2 Nguyễn Thị Ái Phương Cán sự  
3 Nguyễn Quốc Nguyên Cán sự  
4 Trần Đức Nam Cán sự  
5 Lê Quốc Việt Cán sự  
6 Lê Trọng Quảng Cán sự  
IV. PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH
1 Trần Vĩnh Phú Trưởng phòng 02613.646699
2 Trần Thị Phụng Phó Trưởng phòng 02613.646699
3 Nguyễn Hữu Lực Phó Trưởng phòng 02613.646699
4 Lê Tử Anh Cán sự  
5 Đặng Văn Xuân Chuyên viên  
6 Hà Thị Hải Lý Kế toán viên  
7 Lê Viết Thành Cán sự  
8 Mạnh Thị Thanh Tâm Cán sự  
V. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1 Nguyễn Duy Tân Trưởng phòng 02613.646.690
2 Nguyễn Thị Hoa Cán sự  
3 Nguyễn Xuân Tuyên Chuyên viên  
4 Hà Văn Giáp Cán sự  
5 Phan Văn Cường Chuyên viên  
6 Điểu Hùng Nhân Viên  
VI. PHÒNG TƯ PHÁP  
1 Trịnh Trọng Thành Trưởng phòng 02613.646.693
2 Trần Văn Chinh P.Trưởng Phòng  
3 Lê Công Tuấn Chuyên viên  
VII. PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN
1 Phan Viết Việt P.Trưởng Phòng 02613.707.594
VIII. PHÒNG Y TẾ
1 Hồ Văn Cẩm Trưởng phòng  
2 Đỗ Thị Lan Cán sự  
3 Phạm Thị Thanh Huyền Cán sự  
IX. THANH TRA HUYỆN
1 Đặng Văn Ngôn Q. Chánh TT 02613.646685
2 Phan Cự Tâm Chuyên viên  
3 Lưu Đăng Tuấn Thanh tra viên  
4 Lê Công Đức Chuyên viên  
5 Nguyễn Thị Nhơn Cán sự  
X. PHÒNG LĐ-TB&XH
1 Nguyễn Thị Nhàn Trưởng phòng 02613.646.782
2 Nguyễn Thị Gấm Phó Trưởng phòng 02613.646.782
3 Đỗ Thị Ngọc Hà Kế toán  
4 Mai Thị Tâm Kế toán  
5 Thái Thị Huyền Chuyên viên  
6 Lê Văn Hải Chuyên viên  
7 Trần Văn Hoàng Chuyên viên  
XI. PHÒNG DÂN TỘC
1 Nguyễn Thị Huế Chuyên viên  
2 Điểu Minh Chuyên viên  
XII. VĂN PHÒNG HĐND - UBND
1 Nguyễn Văn Hiệp Chủ tịch UBND huyện  
2 Phạm Ngọc Ẩn Phó Chủ tịch UBND huyện  
3 Trân Viết Cự P.CT UBND  
4 Hồ Bá Bằng Phó CT HĐND huyện  
5 Trần Bình Đẳng PCT HĐND  
6 Lương Văn Thọ Phó Ban Pháp chế  
7 Nguyễn Ngọc Minh Chánh VP 0984747116
8 Phan Văn Hào Phó Chánh VP 0935113299
9 Phan Thị Khương Phó Chánh VP 0935686105
10 Phùng Văn Quyền Chuyên viên  
11 Nguyễn Thị Bông Văn thư  
12 Dương Minh Tuấn Chuyên viên  
13 Nguyễn Thúy Oanh Kế toán  
14 Phan Thị Kim Hồng Chuyên viên  
15 Trần Viết Ngọc Chuyên viên  
XIII. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1 Nguyễn Xuân Đan Trưởng phòng 02613.646675
2 Phạm Quốc Trọng P. Trưởng phòng 02613.646675
3 Trần Đức Đoàn P. Trưởng phòng 02613.646675
4 Nông Vũ Thủy Chuyên viên  
5 Huỳnh Thị Ngọc Dung Chuyên viên