Đồng chí: Trần Viết Cự - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức
CƠ CẤU TỔ CHỨC
 

 HUYỆN ỦY
 
* THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY
 
- Bí thư Huyện ủy
Kbot.jpg.png

Đ/c K’ Bốt
Chức vụ: Bí thư Huyện ủy
Điện thoại: 0913406938
 
 
 
- Phó Bí thư Huyện ủy
 
 
VŨ MINH KHÔI.jpg


Đ/c Vũ Minh Khôi
Chức vụ: Phó Bí thư
Điện thoại: 0905142652
ĐIỂU PANG.jpg


Đ/c Điểu Pang
Chức vụ: Phó Bí thư
Điện thoại: 0944806677
NGUYỄN NGỌC LONG.png


Đ/c Nguyễn Ngọc Long
Chức vụ: Phó Bí thư
Điện thoại: 0932041102
 
 
 
 
* DANH SÁCH CÁC BAN ĐẢNG HUYỆN ỦY​
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Stt Họ và Tên Chức vụ Điện thoại

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY
1 Hoàng Tuấn Khang Chánh Văn phòng HU 0986827309
2 Phan Xuân Hưng Phó Chánh VP HU  
3 Nguyễn Duy Cần Phó Chánh VP HU  
4 Chu Văn Năm Cơ yếu 0905760882

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY
1 Phạm Vương Quốc Trung Trưởng ban 0984926277
2 Lê Văn Quý Phó Trưởng ban 0905015575
3 Nguyễn Văn Anh    

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

 
1 Võ Thị Thanh Xuân Trưởng ban 0978292780
2 Lê Công Tuấn Phó Ban Tuyên giáo  
3 Lê Đức Hỷ Phó Ban Tuyên giáo  

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

 
1 Phạm Ngọc Kha Chủ nhiệm 05013646671
2 Hoàng Hoa Thám Phó chủ nhiệm
3 Hồ Tùng Lĩnh Phó chủ nhiệm

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

 
1 Phan Văn Toàn Trưởng ban 0972584334
 

 
 
 
 
 
 
 
* DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA III - NHIỆM KỲ 2015 - 2020
 

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
01 K’Bốt TUV - Bí Thư Huyện uỷ
02 Vũ Minh Khôi PBT Thường trực - CT HĐND
03 Điểu Pang PBT Huyện ủy
04 Nguyễn Ngọc Long PBT - Chủ tịch UBND
05 Phạm Ngọc Kha UVBTV- CN UBKT
06 Hồ Bá Bằng UVBTV - PCT HĐND
07 Dương Danh Quế UVBTV - Trưởng Công an
08 Phạm Vương Quốc Trung UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức
09 Võ Thị Thanh Xuân UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo
10 Phan Văn Toàn UVBTV - Trưởng Ban Dân vận
11 Trần Quốc Lập UVBTV - CHT BCH Quân sự
12 Trần Bình Đẳng HUV - PCT HĐND
13 Dương Văn Tâm HUV - CT UBMT TQ
14 Nguyễn Hữu Huân HUV - PCT UBND
15 Nguyễn Thành Tuân HUV - Trưởng phòng KT&HT
16 Nguyễn Ngọc Minh HUV - CVP HĐND & UBND
17 Hồ Tùng Lĩnh HUV - PCN UBKT
18 Hoàng Tuấn Khang HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy
19 Trần Viết Cự HUV - PCT UBND
20 Nguyễn Tiến An HUV - Chính trị viên BCH Quân sự
21 Trần Quang Trung HUV - Phó Trưởng công an
22 Nguyễn Công Trường HUV - Viện Trưởng Viện Kiểm sát
23 Nguyễn Hồng Chương HUV - Chánh án Tòa án nhân dân
24 Đoàn Lê Anh HUV - Chủ tịch Hội Nông dân
25 Đoàn Thị Lụa HUV - Chủ tịch Hội LH PN
26 Phan Xuân Thạch HUV - Trưởng Phòng VHTT
27 Trần Vĩnh Phú HUV - Trưởng Phòng TC-KH
28 Điểu Hùng HUV - Trưởng Phòng Nội vụ
29 Phạm Thị Phượng HUV - Trưởng Phòng Dân tộc
30 Nguyễn Thị Nhàn HUV - Trưởng Phòng LĐTB&XH
31 Trần Trương Mạnh Hoài HUV - Bí thư Huyện đoàn
32 Nguyễn Văn Quế HUV - CT UBND xã Quảng Tân
33 Đoàn Hồng Quân HUV - CT UBND xã Quảng Trực
34 Đặng Văn Cương HUV - Bí thư Đảng ủy xã Quảng Tâm
35 Nguyễn Văn Anh HUV - P. Trưởng Ban xã Tổ chức
36 Nguyễn Văn Thịnh HUV -  Bí thư Đảng ủy xã Đăk BukSo
37 Phạm Thị Vân HUV - PBT, CTHĐND xã Đăk Ngo
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN​
 
 
* THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
 
- Chủ tịch​ HĐND huyện
 
 
VŨ MINH KHÔI.jpg

Đ/c Vũ Minh Khôi
Chức vụ: Chủ tịch HĐND huyện
Điện thoại: 0905142652
 
 
- Phó Chủ tịch HĐND huyện
 
TRẦN BÌNH ĐẲNG.png


Đ/c Trần Bình Đẳng
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện
Điện thoại: Chưa có
HỒ BÁ BẰNG.jpg


Đ/c Hồ Bá Bằng
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện
Điện thoại: 0905122127
 
 

 
 
 
 
 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN​
 
 
* THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN
 
- Chủ tịch UBND huyện
 
 
NGUYỄN NGỌC LONG.png


Đ/c Nguyễn Ngọc Long
Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 0932041102
 
 
 
* Phân công nhiệm vụ:


- Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung các hoạt động của UBND huyện.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:
+ Công tác nội chính: quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm thuộc các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa,…
+ Công tác ngoại vụ, biên giới;
+ Công tác chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, quản lý đầu tư phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh;
+ Công tác nội vụ và cải cách hành chính (tổ chức bộ máy cơ quan hành chính Nhà nước, công tác cán bộ, công chức, viên chức, công tác xây dựng chính quyền, thi đua khen thưởng, chính sách kỷ luật cán bộ, công chức); quản lý địa giới hành chính;
+ Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư; Công tác kế hoạch, tài chính, ngân sách;
+ Công tác thông tin truyền thông, báo chí phát thanh truyền hình;
+ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và các chương trình dự án thuộc lĩnh vực phụ trách;
+ Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo của huyện trên một số lĩnh vực;
+ Giữ mối liên hệ với UBND tỉnh và các Sở, Ngành của tỉnh;
 ​
 
- Phó Chủ tịch UBND huyện
 
NGUYỄN HỮU HUÂN.jpg

 
Đ/c Nguyễn Hữu Huân
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 0982777296
 

 
* Tiểu sử tóm tắt:
          Tháng 03/1990: Nhân viên phòng Kỹ thuật – Quản lý Bảo vệ rừng Lâm trường Quảng Trực.
          Tháng 01/1991: Phó phòng Kế hoạch – Kỹ thuật – Quản lý Bảo vệ rừng Lâm trường Quảng Trực.
          Tháng 4/1993 – 3/1996: Phó phòng Kế hoạch – Kỹ thuật kiêm Đội trưởng đội khai thác Lâm Trường.
          Tháng 1/1997 – 12/1997: Nhân viên phòng Kỹ thuật – Quản lý Bảo vệ rừng Lâm trường Quảng Trực.
          Tháng 01/1998 – 12/1999: Nhân viên Quản lý Bảo vệ rừng Lâm trường.
          Tháng 8/2000 – 3/2003: Trưởng phòng Kế hoạch Lâm trường Quảng Trực, Bí thư chi bộ Lâm trường.
          Tháng 4/2003 – 12/2004: Phó Giám đốc Lâm trường Quảng Trực, Bí thư chi bộ.
          Tháng 01/2005 – 12/2006: Huyện ủy viên khóa IV huyện Đăk R’Lấp, Bí thư chi bộ Lâm trường, Phó Giám đốc.
          Tháng 01/2007 đến nay: Huyện ủy viên, Huyện ủy Tuy Đức khóa I, II, III. Phó Chủ tịch UBND huyện.

* Phân công nhiệm vụ:
 
- Được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền giải quyết một số công việc của Chủ tịch UBND huyện khi Chủ tịch đi vắng.
- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:
+ Công tác thuộc lĩnh vực nông – lâm nghiệp, thủy lợi;
+ Công tác khoa học công nghệ; Công tác quản lý kinh tế hợp tác, kinh tế hợp tác xã của huyện;
+ Các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực phân công phụ trách;
+ Công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;
+ Tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách;
+ Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo của huyện và theo dõi, chỉ đạo công tác trên một số lĩnh vực phụ trách;
+ Công tác văn hóa, thể thao, du lịch; Công tác giáo dục và đào tạo;
+ Công tác y tế, lao động, thương binh và xã hội, xóa đói giảm nghèo, dân số gia đình và trẻ em;
+ Công tác dân tộc, tôn giáo, vì sự tiến bộ của phụ nữ;
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.​
 

 
 
Đ/c Trần Viết Cự
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 0975241111
 
* Phân công nhiệm vụ:
 
- Được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền giải quyết một số công việc của Chủ tịch UBND huyện khi Chủ tịch đi vắng.
- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:
+ Công tác công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải;
+ Công tác xây dựng cơ bản; Công tác thương mại dịch vụ;
+ Công tác cơ sở hạ tầng đô thị, điện lực, hạ tầng thông tin truyền thông;
+ Tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách;
+ Công tác giải phóng mặt bằng theo lĩnh vực phụ trách;
+ Quản lý hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện theo các lĩnh vực được phân công phụ trách;
+ Các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực phân công phụ trách;
+ Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo của huyện và theo dõi, chỉ đạo công tác trên một số lĩnh vực phụ trách;
+ Phụ trách Văn phòng HĐND-UBND huyện;
+ Phụ trách công tác tín dụng;
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.​

 
 
* DANH SÁCH CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ
 
Stt Họ và tên Chức vụ Điện thoại
Văn phòng HĐND – UBDN huyện
1 Nguyễn Ngọc Minh Chánh VP 0984747116
2 Phan Văn Hào Phó Chánh VP 0935113299
3 Phan Thị Khương Phó Chánh VP 0935686105
Phòng Tài chính – Kế hoạch
1 Trần Vĩnh Phú Trưởng phòng 02613.646699
2 Trần Thị Phụng Phó Trưởng phòng 02613.646699
3 Nguyễn Hữu Lực Phó Trưởng phòng 02613.646699
Phòng Nội Vụ
1 Điểu Hùng Trưởng phòng 02613646684
2 Lê Đình Nam Phó Trưởng phòng 02613646684
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
1 Nguyễn Thị Nhàn Trưởng phòng 02613.646.782
2 Nguyễn Thị Gấm Phó Trưởng phòng 02613.646.782
Thanh Tra huyện
1 Đăng Văn Ngôn Chánh Thanh tra 02613.646685
Phòng Y tế
1 Huỳnh Ngọc Tuấn Trưởng phòng 02613.646682
Phòng Giáo dục và Đào tạo
1 Nguyễn Xuân Đan Trưởng phòng 02613.646675
2 Phạm Quốc Trọng Phó Trưởng phòng 02613.646675
3 Trần Đức Đoàn Phó Trưởng phòng 02613.646675
Phòng Dân tộc
1 Phạm Thị Phượng Trưởng phòng 02613.646.882
2 Lê Thạc Danh Phó Trưởng phòng 02613.646.882
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1 Lang Văn Khang Phó Trưởng phòng 02613.646.680
2 Kiều Quý Diện Phó Trưởng phòng 02613.646.680
Phòng Tài nguyên và Môi trường
1 Nguyễn Duy Tân Trưởng phòng 02613.646.690
2 Nguyễn Hữu Sơn Phó Trưởng phòng 02613.646.690
3 Hoàng Ngọc Thức Phó Trưởng phòng 02613.646.690
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
1 Nguyễn Thành Tuân Trưởng phòng 0984747151
2 Nguyễn Cát Ngọc Sơn P. Trưởng phòng 02613.646683
1 Huỳnh Văn Cho P. Trưởng phòng 02613.646683
Phòng Tư Pháp
1 Trịnh Trọng Thành Trưởng phòng 02613.646.693
2 Trần Văn Chinh    
Phòng Văn hóa – Thông tin
1 Phan Xuân Thạch Trưởng phòng 02613.707.594
2 Phan Viết Việt Phó Trưởng phòng 02613.707.594