Thứ ba, 19/01/2021
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)!

betsdot
escort izmir

Chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Văn Vui Chia sẻ:

Sau 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, ngày 11/12, kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh đã kết thúc thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thảo luận và thống nhất ban hành 22 Nghị quyết.

Trong đó:

–  Nghị quyết số 42/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông (Có nghị quyết kèm theo)

–  Nghị quyết số 44/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 về Quy định định mức hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020 (Có nghị quyết kèm theo)

–  Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 về Ban hành quy định chính sách hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thông qua chủ trương thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khỏi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Đắk Nông đến năm 2025 (Có Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đắk Nông đến năm 2025” kèm theo)

Nguồn tin: Nguyễn Văn Vui
chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Tuy Đức
tiến tới Đại hội Đảng XII Đăk Nông
phòng dịch covid-19

           Bản đồ

           Học tập Bác

        truy cập nhanh

           truy cập nhanh

           Liên kết

balıkesir escort