Thứ tư, 27/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính huyện Tuy Đức năm 2020

Phạm Thị Kế Chia sẻ:

Đi đôi với việc thực hiện nhiều giải pháp cải cách hành chính, huyện Tuy Đức Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính; mục đích nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các cơ quan thông tấn báo chí; cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của huyện; phát huy sự tham gia của tổ chức, cá nhân trong việc giám sát đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước. Tăng cường sựu hiểu biết của tổ chức, cá nhân về cải cách hành chính. Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khuyễn khích tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện thủ tục hành chính, giám sát cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện.

Trong công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND, ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đơn vị cấp huyện và Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện với nội dung, hình thức sau:

Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác cải cách hành chính. Vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính; các biện pháp, giải pháp nhằm góp phần cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cahcs hành chính (Par Index), Chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh  (PAPI) và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tuyên truyền về mục tiêu giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính; công khia xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn trên địa bàn.

          Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Loa phát thanh xã; Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông. Đăng tải các nội dung tuyên truyền trên Công thông tin điện tử của huyện. Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia tập huấn, bồi dưỡng các nội dung chuyên đề về c ông tác cải cách hành chính. Tổ chức Hội nghị trao đổi, đối với giữa lãnh đạo UBND cấp xã với nhân dân trên địa bàn. Xây dựng pa – nô, áp phích, băng rôn tuyên truyền. Tuyên truyền, phổ biến qua các buổi họp giao ban, hội nghị, phổ biến giáo dục pháp luật của các cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền thông qua các Hội thi, cuộc thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính,…/.

Nguồn tin: Phạm Thị Kế
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)