Thứ năm, 21/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

ĐỔI THAY CỦA NGÀNH GIÁO DỤC TUY ĐỨC SAU 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN

Hồng Hoa, Sao Mai Chia sẻ:

Xác định “ Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” sự nghiệp giáo dục luôn được các địa phương chú trọng đầu tư phát triển. Đặc biệt đối với huyện biên giới Tuy Đức sự nghiệp giáo dục lại được các ngành các cấp cùng chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Nhiều hoạt động đổi mới giáo dục được tích cực triển khai; chất lượng giáo dục toàn diện phát triển khá nhanh, giáo dục mũi nhọn được chú trọng. Giáo dục chuyên nghiệp và đào tạo nghề có nhiều chuyển biến tích cực, chương trình đào tạo, cơ cấu ngành nghề ngày càng phù hợp với nhu cầu thực tiễn, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Hiện nay toàn huyện đã triển khai khá đồng bộ chủ trương đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp giáo dục mới cho cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn kiến thức, kỹ năng nhằm phát triển tư duy sáng tạo, tích cực của học sinh, đảm bảo hài hòa đức – trí – thể – mỹ; dạy người, dạy chữ, dạy nghề. Theo đó, hệ thống trường lớp được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn. Đến nay toàn huyện có 39 cơ sở giáo dục trong đó 16 trường mầm non; 13 trường tiểu học; 4 trường trung học cơ sở;  3 trường tiểu học-  trung học cơ sở; 1 trường trung học phổ thông; 1 trường phổ thông dân tộc nội trú, 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư theo hướng kiên cố, đạt chuẩn đáp ứng nhu cầu dạy học và chuẩn bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên, tỉ lệ học sinh khá, giỏi hàng năm tăng 2%, tỉ lệ học sinh yếu, bỏ học ngày một giảm; toàn huyện đạt chuẩn phổ cập – xóa mù chữ, hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở; phương pháp dạy học không ngừng được đổi mới nhằm phát huy phẩm chất, năng lực người học; công tác giáo dục kỹ năng sống, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em và các tệ nạn xã hội trong trường học được tăng cường; 100% giáo viên các cấp học đạt trình độ chuẩn, trong đó trên chuẩn chiếm 67.2%. 100% trường học ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, quản lý kết nối internet.

Công tác đầu tư nguồn lực cho giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia được quan tâm chỉ đạo. Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn sự nghiệp, lồng ghép với các chương trình, dự án tập trung đầu tư cơ sở vật chất trường học. Trong nhiệm kỳ đã đầu tư xây mới 100 phòng học, nâng cấp sửa chữa 26 phòng học và nhiều công trình phụ trợ khác. Đến nay các trường học cơ bản đáp ứng phòng học, không có tình trạng học ca 3, số phòng học tạm, mượn giảm xuống còn 6 phòng (đầu nhiệm kỳ 87 phòng). Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia hàng năm thực hiện đúng tiến độ kế hoạch. Đến nay toàn huyện có 10 trường ở các cấp học đạt chuẩn quốc gia, trong đó 5 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 1 trường trung học cơ sở và 1 trường tiểu học và trung học cơ sở (từ năm 2015 đến nay xây dựng được 5 trường chuẩn quốc gia).  Trong đó có 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II Đạt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội III nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Công tác xã hội hóa giáo dục tiếp tục được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm và nhân dân hưởng ứng đạt được nhiều kết quả. Trong nhiệm kỳ đã có nhiều cá nhân, tổ chức đã tự túc nguồn kinh phí thành lập 5 trường tư và 24 nhóm trẻ độc lập tư thục. Nhờ vậy, đã giảm được phần nào áp lực cho các trường công lập trong khi huyện còn thiếu giáo viên và thiếu cơ sở vật chất.

Kết quả sắp xếp thu gọn lớp, điểm trường và sáp nhập trường phổ thông nhiều cấp học được thực hiện nghiêm túc đúng quy định theo Đề án UBND tỉnh phê duyệt. Đã tiến hành nhập 5 điểm trường, 16 lớp học, sáp nhập 2 trường tiểu học vào 2 trường trung học cơ sở

Bên cạnh đó ngành giáo dục địa phương còn chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên, học sinh. Tập trung tổ chức quán triệt, học tập, triển khai nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng về giáo dục và đào tạo, quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ở các cấp học, bậc học; tích cực giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng, giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên. Tổ chức tốt các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh theo chuyên đề, kết hợp lồng ghép vào các chương trình hoạt động ngoại khóa của nhà trường với những nội dung phong phú, sát thực;

Phong trào xây dựng xã hội học tập được đẩy mạnh, nâng cao ý thức học tập cho mọi người dân, nhất là việc xây dựng mô hình xã hội học tậpthực hiện đầy đủ, củng cố, kiện toàn Hội Khuyến học các cấp; duy trì hoạt động 6 trung tâm học tập cộng đồng. Đẩy mạnh tuyên truyền, nêu gương, vinh danh những gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, góp phần cổ vũ, động viên, khích lệ toàn xã hội tích cực tham gia học tập; đưa số lượng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập tăng lên hằng năm.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua công tác giáo dục và đào tạo vẫn còn những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân đó là: Cơ sở vật chất nhiều trường vẫn còn thiếu so với quy định; tình trạng thiếu giáo viên kéo dài nay mới được bổ sung; chất lượng giáo dục tuy có tăng năm sau cao hơn năm trước, nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh; Công tác huy động các nguồn lực xã hội hóa giáo dục một số nơi chưa phù hợp, vẫn còn tình trạng lạm thu, lạm chi, đơn thư phản ánh, khiếu nại của phụ huynh; việc thực hiện chỉ tiêu về quy mô phát triển trường lớp đến năm 2020 không đạt, nguyên nhân do thực hiện Đề án thu gọn điểm trường, lớp học và sáp nhập trường phổ thông nhiều cấp học.

Trong thời gian tới ngành giáo dục Tuy Đức tiếp tục quán triệt và vận dụng sáng tạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về phát triển giáo dục và đào tạo, cụ thể: Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế; Thông tư 32/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới, lộ trình thực hiện: năm học 2020-2021 đối với lớp 1; năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6; năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10; năm học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11; năm học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

 Thời gian tới ngành giáo dục của địa phương tiếp tục xây dựng quy mô trường, lớp được sắp xếp theo hướng tinh gọn phù hợp với yêu cầu phát triển; số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên, học sinh ngày một tăng; cơ sở vật chất từng bước được sửa chữa, đầu tư xây mới ngày càng khang trang, kiên cố, đạt chuẩn đáp ứng công tác giảng dạy cho các trường. Xây dựng cơ chế giám sát giữa các lực lượng xã hội tại địa phương với nhà trường trong tất cả các hoạt động, từ đó tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động toàn diện của nhà trường.

Ngành giáo dục và đào tạo huyện Tuy Đức thực hiện nhiệm vụ trồng người ngay trên vùng đất khó, thiếu thốn nhiều mặt, song với sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự sát sao của ngành giáo dục có thẫm quyền đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức ngành nhiệt huyết với nghề và có trình độ nên chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Đáp ứng được nhu cầu phát triển của nhịp sống mới. Ghi nhận những nỗ lực trên hàng năm UBND tỉnh và huyện đã có bằng khen và giấy khen trao tặng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục. Nhằm động viên tinh thần và ghi nhận những kết quả mà ngành giáo dục Tuy Đức đạt được trong suốt chiều dài thực hiện sự nghiệp trồng người trên địa bàn huyện biên giới Tuy Đức./.

Nguồn tin: Hồng Hoa, Sao Mai
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)