Giấy mời tiếp công dân định kỳ tháng 10/2018. Xem tại đây