Đồng chí: Trần Viết Cự - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức
THÔNG BÁO
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

         Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
         Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;
         Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ – CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.
         Căn cứ Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày30/10/2014 của UBND huyện về việc ban hành Nội quy tiếp công dân.
         Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức thông báo lịch tiếp công dân như sau:
          I. Tiếp công dân định kỳ:
         Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ 02 ngày/tháng vào các ngày 15 và 25 hàng tháng, nếu trùng vào các ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.
Trường hợp Chủ Chủ tịch UBND huyện bận công việc đột xuất không tiếp được thì ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp thay.
          II. Tiếp công dân đột xuất:
          Được thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 18 của Luật Tiếp công dân năm 2013.
          III. Thời gian và địa điểm:
          1. Thời gian:
          * Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.
          * Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
          2. Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân huyện
                      Địa chỉ: thôn 2, xã Đắkbukso, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.