Thứ năm, 05/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tài liệu kỳ họp thứ 2

Văn phòng HĐND-UBND Chia sẻ:

ITHÔNG BÁO, CHƯƠNG TRÌNH
1Về việc triệu tập Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026Giấy mời
Thông báo triệu tập
2Chương trình Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa IVTải xuống
IITỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1Tờ trình đề nghị phê duyệt Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước huyện năm 2020 của UBND huyệnTải xuống
2Tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2121-2025Tải xuống
3Tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị thông qua danh mục đầu tư các công trình thuộc Chương trình MTQG từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2020Tải xuống
4Tờ trình của UBND huyện về việc giao cho UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm CTải xuống
5Tờ trình của TT HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2022Tải xuống
IIIBÁO CÁO CỦA UBND, CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ
1Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021Tải xuống
2Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế – xã hội HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021Tải xuống
3Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021Tải xuống
4Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch triển kinh tế – xã hội năm 2020 của UBND huyệnTải xuống
5Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh trong 6 tháng đầu, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của UBND huyệnTải xuống
6Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021Tải xuống
7Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH HĐND huyện về Báo cáo đánh giá bổ sung chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2020; tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của UBND huyệnTải xuống
8Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của UBND huyệnTải xuống
9Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH về Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của UBND huyệnTải xuống
10Báo cáo tình hình, kế hoạch giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021Tải xuống
11Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH về Báo cáo tình hình, kế hoạch giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021Tải xuống
12Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước huyện năm 2020 của UBND huyệnTải xuống
13Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH về Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước huyện năm 2020 của UBND huyệnTải xuống
14Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH đối với dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025Tải xuống
15Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH đối với dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục đầu tư các công trình thuộc Chương trình MTQG từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2020Tải xuống
16Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH đối với dự thảo Nghị quyết về việc giao cho UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm CTải xuống
17Báo cáo của UBMTTQVN huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021Tải xuống
18Báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ hai HĐND huyệnTải xuống
19Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của UBND huyệnTải xuống
20Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của UBND huyệnTải xuống
21Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của UBND huyệnTải xuống
22Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của UBND huyệnTải xuống
23Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2021 của UBND huyệnTải xuống
24Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của TAND huyệnTải xuống
25Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của VKSND huyệnTải xuống
26Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Chi cục THADS huyệnTải xuống
27Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện đối với Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 của các ngành: VKSND, TAND, CCTHADS huyệnTải xuống
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)