Thứ bảy, 23/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tài liệu kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa IV

Văn phòng HĐND-UBND Chia sẻ:

STTNội dung Link tải
1Giấy mờiTải tại đây
2Giấy triệu tậpTại tại đậy
3Chương trinh kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa IVTải tại đây
4Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022Tải tại đây
5Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kinh tế -xã hội HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022Tải tại đây
6Báo cáo kết quả hoạt động của Ban pháp chế HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022Tải tại đây
7Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021, tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh trong 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của UBND huyệnTải tại đây
8Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022 của UBND huyệnTải tại đây
9Báo cáo thẩm tra đối với Báo cáo đánh giá bổ sung chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2021; tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của UBND huyệnTải tại đây
10Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của UBND huyệnTải tại đây
11Báo cáo thẩm tra đối với Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của UBND huyệnTải tại đây
12Báo cáo tình hình, kế hoạch giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022Tải tại đây
13Báo cáo thẩm tra đối với Báo cáo tình hình, kế hoạch giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022Tải tại đây
14Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước huyện năm 2021 của UBND huyện
(các phụ lục)
Tải tại đây
15Tờ trình đề nghị phê duyệt Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước huyện năm 2021 của UBND huyệnTải tại đây
16Báo cáo thẩm tra đối với Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2021 của UBND huyệnTải tại đây
17Thông báokết quả hoạt động tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 của UBMTTQVN huyện (ý kiến, kiến nghị của của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND huyện) Tải tại đây
18Báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND huyệnTải tại đây
19Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của UBND huyệnTải tại đây
20Báo cáo thẩm tra đối với Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của UBND huyệnTải tại đây
21Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của UBND huyệnTải tại đây
22Báo cáo thẩm tra đối với Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của UBND huyệnTải tại đây
23Báo cáo công tác phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện từ tháng 01/2021 đến tháng 6/2022 của UBND huyệnTải tại đây
24Báo cáo thẩm tra đối với Báo cáo công tác phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện từ tháng 01/2021 đến tháng 6/2022 của UBND huyệnTải tại đây
25Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2022 của UBND huyệnTải tại đây
26Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của TAND huyệnTải tại đây
27Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của VKSND huyệnTải tại đây
28Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Chi cục THADS huyệnTải tại đây
29Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện đối với Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 của các ngành: VKSND, TAND, CCTHADS huyệnTải tại đây
30Tờ trình V/v thông qua phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn huyệnTải tại đây
311. Báo cáo thẩm tra đối với dự thảo Nghị quyết V/v thông qua phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện;

2. Báo cáo thẩm tra đối với dự thảo Nghị quyết V/v thông qua phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện
Tải tại đây

Tải tại đây
32Tờ trình của TT HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyệnTải tại đây
33Tờ trình của HDND về giới thiệu nhân sự bầu vào chức danh phó ban pháp chếTải tại đây
34Dự thảo nghị quyết v/v giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025Tải tại đây
35Dự thảo nghị quyết v/v gia mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện Tuy ĐứcTải tại đây
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)