Thứ bảy, 23/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tăng cường tuyên truyền Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược hiện đại.

Phạm Thị Kế Chia sẻ:

Nhằm tập trung tuyên truyền Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030 tại tỉnh Đắk Nông. Để nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và các tầng lớp nhân dân về vai trò của y, dược cổ truyền trong phòng và chữa bệnh.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông; Phòng Văn hóa và thông tin, Trung tâm VHTT&TT các huyện, thành phố căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, tuyên truyền nội dung sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về y dược cổ truyền, giúp nhân dân hiểu đúng về tác dụng, hiệu quả của thuốc và các phương pháp điều trị của y dược cổ truyền. Qua đó, nâng cao nhận thức về vai trò của y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân đối với hệ thống chính trị và cộng đồng.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền về thuốc và các biện pháp điều trị
của y dược cổ truyền, giúp nhân dân hiểu đúng về tác dụng, hiệu quả của thuốc và các phương pháp điều trị của y dược cổ truyền.

Truyền thông quảng bá rộng rãi đến nhân dân lợi ích của y dược cổ
truyền, các phương pháp nuôi trồng, sử dụng thuốc y dược cổ truyền và các phương pháp không dùng thuốc trong phòng và chữa bệnh./.

Nguồn tin: Phạm Thị Kế

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)