Đồng chí: Trần Viết Cự - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

STT Tên Thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
 01 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh   Phòng Tài chính - Kế hoạch  Lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch
 02  Đăng ký thay đổi nội dung  đăng ký hộ kinh doanh   Phòng Tài chính - Kế hoạch  Lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch
03 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh  Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch
04 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch
05 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể trong trường hợp bị mất, bị rách,nát, cháy, hoặc bị tiêu hủy Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch
06 Đăng ký thành lập hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch
07 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch
08 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ, trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch
09 Đăng ký khi hợp tác xã chia Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch
10 Đăng ký khi hợp tác xã tách Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch
11 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch
12 Đăng ký khi hợp tác xã sát nhập Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch
13 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Khi bị mất) Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch
14 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (Khi bị mất) Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch
15 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Khi bị hư hỏng) Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch
16 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (Khi bị hư hỏng) Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch
17 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã(đối với trường hợp tác xã giải thể tự nguyện) Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch
18 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch
19 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch
20 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch
21 Tạm ngừng hoạt động hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch
22 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch
23 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký HTX Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch
24 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch


 
Liên kết





 
































Kết nối