Đồng chí: Trần Viết Cự - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
01 Thành lập nhà trường, nhà trẻ Phòng Giáo dục – Đào tạo
 
Giáo dục – Đào tạo
 
 
02 Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ Phòng Giáo dục – Đào tạo
 
 
Giáo dục – Đào tạo
 
 
03 Sát nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ Phòng Giáo dục – Đào tạo
 
 
Giáo dục – Đào tạo
 
 
04 Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ Phòng Giáo dục – Đào tạo
 
 
Giáo dục – Đào tạo
 
 
05 Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học Phòng Giáo dục – Đào tạo
 
 
Giáo dục – Đào tạo
 
 
06 Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học Phòng Giáo dục – Đào tạo
 
 
Giáo dục – Đào tạo
 
 
07 Sáp nhập, chia tách trường tiểu học
 
Phòng Giáo dục – Đào tạo
 
 
Giáo dục – Đào tạo
 
 
08 Giải thể trường tiểu học Phòng Giáo dục – Đào tạo
 
 
Giáo dục – Đào tạo
 
 
09 Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã Phòng Giáo dục – Đào tạo
 
 
Giáo dục – Đào tạo
 
 
10 Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã Phòng Giáo dục – Đào tạo
 
 
Giáo dục – Đào tạo
 
 
11 Thành lập, cho phép thành lập trường THCS Phòng Giáo dục – Đào tạo
 
 
Giáo dục – Đào tạo
 
 
12 Cho phép hoạt động giáo dục trường THCS Phòng Giáo dục – Đào tạo
 
 
Giáo dục – Đào tạo
 
 
13 Sáp nhập, chia tách trường THCS Phòng Giáo dục – Đào tạo
 
 
Giáo dục – Đào tạo
 
 
14 Giải thể trường THCS Phòng Giáo dục – Đào tạo
 
 
Giáo dục – Đào tạo
 
 
15 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập
 
Phòng Giáo dục – Đào tạo
 
 
Giáo dục – Đào tạo
 
 
16 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập Phòng Giáo dục – Đào tạo
 
 
Giáo dục – Đào tạo
 
 
17 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
 
Phòng Giáo dục – Đào tạo
 
 
Giáo dục – Đào tạo
 
 
18 Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục
 
Phòng Giáo dục – Đào tạo
 
 
Giáo dục – Đào tạo
 
 
19 Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Giáo dục – Đào tạo
 
 
Giáo dục – Đào tạo
 
 
20 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Giáo dục – Đào tạo
 
 
Giáo dục – Đào tạo
 
 
21 Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Giáo dục – Đào tạo
 
 
Giáo dục – Đào tạo
 
 
22 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS Phòng Giáo dục – Đào tạo
 
 
Giáo dục – Đào tạo
 
 
23 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS Phòng Giáo dục – Đào tạo
 
 
Giáo dục – Đào tạo
 
 
24 Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập Phòng Giáo dục – Đào tạo
 
 
Giáo dục – Đào tạo
 
 
25 Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục Phòng Giáo dục – Đào tạo
 
 
Giáo dục – Đào tạo
 
 
26 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập
 
Phòng Giáo dục – Đào tạo
 
 
Giáo dục – Đào tạo
 
 
27 Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập Phòng Giáo dục – Đào tạo
 
 
Giáo dục – Đào tạo
 
 
28 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Phòng Giáo dục – Đào tạo
 
 
Giáo dục – Đào tạo
 
 
29 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Phòng Giáo dục – Đào tạo
 
 
Giáo dục – Đào tạo
 
 
30 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Phòng Giáo dục – Đào tạo
 
 
Giáo dục – Đào tạo
 
 
31 Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã
 
Phòng Giáo dục – Đào tạo
 
 
Giáo dục – Đào tạo
 
 
32 Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNTNT) đối với đơn vị cấp cơ sở Phòng Giáo dục – Đào tạo
 
 
Giáo dục – Đào tạo
 
 
33 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở Phòng Giáo dục – Đào tạo
 
 
Giáo dục – Đào tạo
 
 
34 Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi Phòng Giáo dục – Đào tạo
 
 
Giáo dục – Đào tạo
 
 
35 Xét cấp kinh phí hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh và sinh viên
 
Phòng Giáo dục – Đào tạo
 
 
Giáo dục – Đào tạo
 
 
 
 
Liên kết

 
Kết nối