Đồng chí: Trần Viết Cự - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
01 Cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có QSD đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất). Phòng Tài nguyên – Môi trường và Chi nhánh Văn phòng ĐKQSDĐ. Tài nguyên – Môi trường
02 Đăng ký và cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phòng Tài nguyên – Môi trường và Chi nhánh Văn phòng ĐKQSDĐ. Tài nguyên – Môi trường
03 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Phòng Tài nguyên – Môi trường và Chi nhánh Văn phòng ĐKQSDĐ. Tài nguyên – Môi trường
04 Đăng ký biến động QSD đất. Phòng Tài nguyên – Môi trường và Chi nhánh Văn phòng ĐKQSDĐ. Tài nguyên – Môi trường
05 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Phòng Tài nguyên – Môi trường và Chi nhánh Văn phòng ĐKQSDĐ. Tài nguyên – Môi trường
06 Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất. Phòng Tài nguyên – Môi trường và Chi nhánh Văn phòng ĐKQSDĐ. Tài nguyên – Môi trường
07 Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Phòng Tài nguyên – Môi trường và Chi nhánh Văn phòng ĐKQSDĐ. Tài nguyên – Môi trường
 
 
Liên kết

 
Kết nối