Đồng chí: Trần Viết Cự - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
 
1
 
Giải quyết tranh chấp đất đai
 
Phòng Tài nguyên – Môi trường Tài nguyên – Môi trường
 
2
 
 
Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá QSD đất đối với hộ gia đình, cá   nhân, cộng đồng dân cư
Phòng Tài nguyên – Môi trường  
Tài nguyên – Môi trường
 
 3
Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá QSD đất. Phòng Tài nguyên – Môi trường Tài nguyên – Môi trường
4 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân. Phòng Tài nguyên – Môi trường Tài nguyên – Môi trường
 
5
Đăng ký và cấp  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất lần đầu Phòng Tài nguyên – Môi trường Tài nguyên – Môi trường
 
6
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,  quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất  lần đầu Phòng Tài nguyên – Môi trường Tài nguyên – Môi trường
7 Đăng ký, cấp  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ,  quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất  lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Phòng Tài nguyên – Môi trường Tài nguyên – Môi trường
8 Đính chính giấy chứng nhận đã cấp Phòng Tài nguyên – Môi trường Tài nguyên – Môi trường
 9 Thu hồi giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Phòng Tài nguyên – Môi trường Tài nguyên – Môi trường
10 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Phòng Tài nguyên – Môi trường Tài nguyên – Môi trường
 11 Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với thường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Niệt Nam Phòng Tài nguyên – Môi trường Tài nguyên – Môi trường
 
12
Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Phòng Tài nguyên – Môi trường Tài nguyên – Môi trường
13 Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường Phòng Tài nguyên – Môi trường Tài nguyên – Môi trường
14 Đăng ký khai thác nước dưới đất Phòng Tài nguyên – Môi trường Tài nguyên – Môi trường
15 Lấy ý kiến UBND cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Phòng Tài nguyên – Môi trường Tài nguyên – Môi trường

 
Liên kết

 
Kết nối