Đồng chí: Trần Viết Cự - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
01 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Phòng Nội vụ Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
02 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Phòng Nội vụ Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
03 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ Phòng Nội vụ Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
04 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Phòng Nội vụ Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
05 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Phòng Nội vụ Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
06 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ tạm hoạt động. Phòng Nội vụ Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
07 Thủ tục hợp nhất, sát nhập, chia, tách quỹ Phòng Nội vụ Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
08 Thủ tục đổi tên quỹ Phòng Nội vụ Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
 
09
 
Thủ tục quỹ tự giải thể.
Phòng Nội vụ Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
 
 
Liên kết

 
Kết nối