Báo cáo số 237/BC-UBND ngày 14/6/2018. Xem tại đây