Thứ tư, 04/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Trong 9 tháng đầu năm 2022 Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho 3.610 lượt khách hàng vay vốn ưu đãi

Trung tâm VHTTTT Chia sẻ:

Trong 9 tháng đầu năm 2022, NHCSXH huyện đã chủ động tham mưu cho UBND huyện, Ban đại diện NHCSXH huyện ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương, Hội đoàn thể nhận ủy thác phối hợp với NHCSXH huyện tổ chức triển khai có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn; nhất là việc triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP và triển khai cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP. Kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2022, doanh số cho vay 138.464 triệu đồng/3.610 lượt khách hàng vay vốn; doanh số thu nợ là 96.417 triệu đồng; tổng dư nợ đến 30/9/2022 đạt 486.188 triệu đồng, tăng 41.871 triệu đồng, đạt tỷ lệ 13%; trong đó cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP đạt 14.310 triệu đồng/418 lượt khách hàng vay vốn. 

(Hoạt động Điểm giao dịch xã Đăk Buk So)

Từ nay đến cuối năm 2022, NHCSXH huyện tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện chỉ thị 40_CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chỉ tiêu tín dụng còn tồn động; phối hợp rà soát đối tượng, trình UBND huyện phê duyệt danh sách giải ngân chương trình cho vay theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP; rà soát khách hàng vay vốn để thực hiện hỗ trợ lãi suất theo văn bản số 4279/HD-NHCS ngày 30/5/2022 của Tổng Giám đốc, bảo đảo đúng đối tượng thụ hưởng; tăng cường giám sát sử dụng vốn vay; duy trì kết quả huy động tiền gửi tổ chức, cá nhân và huy động thông qua tổ TK&VV; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức hội đoàn thể ủy thác nâng cao chất lượng tín dụng và kết quả thu lãi…

Nguồn tin: Trung tâm VHTTTT
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)