Thứ ba, 03/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tuy Đức tập trung tuyên truyền phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Hồng Hoa Chia sẻ:

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày chủ nhật 23/5/2021, đây là sự kiện chính trị hết sức quan trọng của đất nước, của địa phương, nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, chính vì vậy công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được quan tâm, sẽ góp phần giúp cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp.

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 08/02/2021 của UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử, các Văn bản của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh về việc hướng dẫn phổ biến pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhằm tuyên truyền, phổ biến kịp thời, sâu rộng các quy định của pháp luật có liên quan đến bầu cử đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện, Phòng Tư pháp – cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đã chủ động tham mưu văn bản hướng dẫn Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật huyện hướng dẫn các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các quy định pháp luật có liên quan đến bầu cử theo Hiến pháp năm 2013, Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Nghị quyết 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố, việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung; Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;Thông tư 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…Trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền các quy định về nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân, số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần…), việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử, quyền lợi và trách nhiệm của cử tri, quy định về bầu cử và thể thức bầu cử…; Vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp được quy định trong Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2020; Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2019; Các quy định pháp luật về xử lý các hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng cuộc bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước được quy định trong Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và các nội dung khác có liên quan đến cuộc bầu cử cần tuyên truyền, phổ biến phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, các đơn vị chủ động lựa chọn các hình thức tuyên truyền đảm bảo phù hợp và hiệu quả, lưu ý tuân thủ nghiêm các chỉ đạo, yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Trung ương, của tỉnh và của huyện, tăng cường PBGDPL qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, cấp phát tài liệu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL thông qua các hình thức: tuyên truyền qua hệ thống Cổng/Trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm ủng hộ của Nhân dân tin tưởng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông nói chung và huyện Tuy Đức nói riêng sẽ thực sự là ngày hội của toàn dân, thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng đất nước ngày một vững mạnh./.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)