Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
2230/TDTW 17/06/2014

Về việc tiếp dân tỉnh Đăk Nông

Tải về
44/NQ-CP 09/06/2014

Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị...

Tải về
458/QĐ-TTg 09/04/2015

Ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 97-KL/TW ngày 15...

Tải về
730/QĐ-UBND 22/05/2015

Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu...

Tải về
656/PCVP-NN 27/05/2015

Xin chủ trương bố trí quỹ đất xây dựng trạm tiếp nhận vật...

Tải về
2371/UBND-VX 28/05/2015

về việc xây dựng đề án giảm nghèo đặc thù cho đồng bào dân...

Tải về
2356/UBND/NN 28/05/2015

Về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường...

Tải về
624/UBND-VP 20/04/2015

Về việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch điều tra,...

Tải về
616/UBND-VP 17/04/2015

Về việc xử lý trách nhiệm trong việc để xảy ra phá rừng

Tải về
615/UBND-VP 17/04/2015

Về việc rà soát diện tích rừng, đất lâm nghiệp và xây dựng...

Tải về
606/UBND-VP 16/04/2015

Về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT và phục vụ...

Tải về
603/UBND-VX 15/04/2015

Về việc báo cáo danh sách đối tượng nghiện các chất dạng...

Tải về
752/UBND-VP 14/05/2015

Về việc huấn luyện lực lượng dân quân cấp xã 2015

Tải về
737/UBND-DT 12/05/2015

Về việc triển khai thực hiện hỗ trợ học phí, tàu xe cho sinh...

Tải về
776/UBND-VP 19/05/2015

Về việc xây dựng và triển kahi kế hoạch tổng kết 5 năm thực...

Tải về
790/UBND-DT 19/05/2015

Về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho...

Tải về
850/UBND-VP 28/05/2015

Về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 202/KH-UBND ngày...

Tải về
463/SXD-KT 27/05/2015

Về việc rà soát, thu thập, tổng hợp, báo cáo số liệu trong...

Tải về
799/UBND/KTHT 21/05/2015

Về việc quản lý bảo trì và vận hành khai thác đường giao...

Tải về
807/UBND-VP 22/05/2015

Về việc tiếp tục chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường thực...

Tải về
 
Danh mục
Liên kết

Kết nối