Thứ bảy, 23/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Cải cách hành chính trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo

Hồng Hoa Chia sẻ:

Thời gian qua, ngành Thanh tra huyện Tuy Đức rất quan tâm tới công tác cải cách hành chính, kịp thời tham mưu ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính từng năm và cho từng giai đoạn, quan tâm và chỉ đạo sát sao công tác cải cách hành chính. Trong đó công tác tham gia xây dựng thể chế được đặc biệt quan tâm, đã triển khai khẩn trương, tích cực, đúng tiến độ, tham gia ý kiến vào nhiều văn bản pháp luật quan trọng. Việc cải cách thủ tục hành chính đã được thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Thanh tra, tạo điều kiện thuận lợi giúp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính.

Thực hiệc Chương trình tổng thể CCHC nhà nước theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ. Trong thời gian qua thanh tra huyện Tuy Đức đã triển khai, có thể khẳng định những kết quả tích cực đã đạt được của cải cách hành chính đối với ngành Thanh tra huyện như: Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; áp dụng việc hiện đại hóa hành chính, từng bước đưa khoa học, công nghệ phục vụ cho việc quản lý hành chính tại các cơ quan; kết quả cải cách hành chính của cơ quan Thanh tra huyện trong những năm qua luôn đạt những kết quả tích cực, với chỉ số cải cách hành chính năm sau cao hơn năm trước, góp phần nâng cao chất lượng công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Tuy Đức. Bên cạch đó còn một số hạn chế: Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư chưa được đẩy mạnh; cán bộ thanh tra mặc dù được nâng cao học vấn, song vẫn còn một số cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức cũng như tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật một số ít cán bộ chưa cao; số lượng cán bộ, công chức còn ít, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong giai đoạn tiếp theo, với trọng tâm tiếp tục thực hiện cải cách hành chính là triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, phòng Thanh tra huyện sẽ tiếp tục tham gia ý kiến cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, chú trọng đề xuất, kiến nghị chính sách đối với công chức ngành Thanh tra nhằm tạo động lực để cán bộ, công chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước; xây dựng và thực hiện các thủ tục hành chính trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo hướng đơn giản, công khai, hiệu quả, hạn chế gây phiền hà cho người dân và đối tượng thanh tra; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức của các cơ quan thanh tra; thực hiện chế độ tài chính công tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch và ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Thanh tra tỉnh và các Sở, ban, ngành, UBND huyện./.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)