Thứ tư, 04/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019

Phòng Tư Pháp Chia sẻ:

Ngày Pháp luật năm 2019 nhằm tôn vinh Hiếp pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật đến mọi người trong xã hội.
Ngày 9 tháng 11 năm 1946 đã trở thành ngày lịch sử, đánh dấu mốc son trong lịch sử lập pháp của Việt Nam: Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua đạo luật cơ bản đầu tiên – Hiến pháp năm 1946.
Nhằm tôn vinh Hiếp pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội, ngày 9 tháng 11 hàng năm đã trở thành Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Một trong những khẩu hiệu hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019
Để việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2019 được triển khai thống nhất và đạt hiệu quả thiết thực, Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức đã ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 03/10/2019 về hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đồng thời, thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật, tiếp tục tuyên truyền phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các quy định của Bộ luật dân sự, Luật Ban hành văn bản quy phạm, pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật, đồng thời phát huy tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện.
Việc tổ chức thành công Ngày Pháp luật sẽ góp phần đưa những chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến gần với người dân hơn, từng bước đi vào cuộc sống của mọi tầng lớp nhân dân, công nhân, viên chức góp phần thắng lợi vào mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền của Đảng và Nhà nước ta.
Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 với chủ đề: “Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực thi pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”.
Khẩu hiệu Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 gồm:

  • “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;
  • “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;
  • “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khai thông mọi nguồn lực để phát triển đất nước”;
  • “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”;
  • “Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi hành pháp luật”;
  • “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”.
Nguồn tin: Phòng Tư Pháp
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)