Thứ năm, 05/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Huyện Tuy Đức thực hiện chuyển đổi số hướng tới xây dựng chính quyền điện tử

Hoàng Hưng Chia sẻ:

Xác định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, là yêu cầu khách quan của sự phát triển. Từ nhận thức này, huyện Tuy Đức đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn huyện thực hiện chuyển đổi số với nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số trong phát triển kinh tế – xã hội. UBND huyện Tuy Đức đã tập  trung  chỉ đạo  các phòng,  ban chuyên  môn,  UBND  các  xã,  các cơ quan truyền  thông  tập  trung  tuyên  truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn  huyện  bằng  nhiều  hình thức, phương pháp  khác nhau: Treo băng-rôn cổ động, thông  qua  các  Trang  thông tin điện  tử,  các fanpage trên mạng xã hội như Zalo, Facebook, hệ thống truyền thanh cơ sở. Đồng thời tham mưu Ban Thường  vụ Huyện ủy  ban  hành Chương trình hành động số 16-CTr/HU ngày 04/3/2022 của Huyện ủy về chuyển đổi số huyện Tuy Đức đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đồng  thời  ban  hành  các  kế hoạch giai đoạn,  hàng năm và các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai gắn với từng nhiệm vụ, chức năng của từng phòng ban, đơn vị theo tinh thần chuyển đổi số đối với ngành nào, lĩnh vực nào thì ngành đó, đơn vị đó chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện. Đến nay trên địa bàn huyện cơ bản đã bảo phủ hạ tầng viễn thông đến 100% các thôn, bản, bon trên địa bàn huyện. Tỷ lệ hộ gia đình  có điện  thoại  thông  minh,chiếm khoảng trên 90%, 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương có kết nối mạng LAN và Internet, đường truyền số liệu chuyên dùng. Hiện nay 6/6 xã trên địa bàn huyện đã thành lập Ban chỉ đạo và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số. 6/6 xã thành lập Tổ công nghệ số cấp xã, cấp thôn đã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng, trong đó Tổ cấp xã với hơn 80 thành viên; 73 Tổ cấp thôn với 449 thành viên.  Đến nay 100% doanh nghiệp, tổ chức,hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn. Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến của huyện là 352 thủ tục hành chính (TTHC): Cấp huyện 243 TTHC, cấp xã 109 TTHC; Tổng số thủ tục hành chính được áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 95 TTHC, mức độ 4: 15 TTHC.Kết quả việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ TTHC trên phần mềm Một cửa điện tử đến hết ngày 15/10/2022 là:17.101hồ sơ. Đến thời điểm hiện tại(18/10/2022), Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn huyện đã tiếp nhận được 244 hồ sơ TTHC mức độ 3và18 hồ sơ TTHC mức độ 4. Hiện nay huyện tuy Đức đang triển khai và duy trì các ứng  dụng,  phần  mềm  (hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu): Hệ thống quản lý và điều hành văn bản. Hệ thống cấp phiếu lý lịch tư pháp. Hệ thống quản lý thông tin cơ sở. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Hệ thống thông tin quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức. Hệ thống định danh điện tử quốc giaVNEID. Hế thống truy vết phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia.

Trong thời gian tơi huyện Tuy Đức Tiếp tục đẩy mạnh triển khai, ứng dụng các dịch vụ, giải pháp phục vụ người dân, doanh nghiệp tiếp cận với các dịch vụ số, đồng thời phát triển nguồn nhân lực, nâng cao nhận thức về chuyển đối số, triển khai các hoạt động phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bản chất, nội dung, tầm quan trọng của chuyển đổi số đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội và toàn hệ thống chính trị, để việc thực hiện chuyển đổi số hiệu quả.

Nguồn tin: Hoàng Hưng
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)