Thứ sáu, 22/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn huyện Tuy Đức giai đoạn 2021-202

Văn phòng HĐND-UBND Chia sẻ:

Với Mục đích:
– Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính
quyền và các tầng lớp Nhân dân về nội dung, mục tiêu giảm nghèo bền vững; phát
huy tinh thần đoàn kết, tạo ra sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và
cộng đồng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động sáng
tạo của mỗi tập thể, cá nhân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội, góp phần
thực hiện thắng lợi chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.
– Tổ chức phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía
sau” giai đoạn 2021-2025 (sau đây viết tắt là Phong trào thi đua) thiết thực, hiệu
quả, thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ tiêu giảm nghèo của huyện đến năm 2025: Bình
quân hàng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5,5% trở lên, riêng đồng bào dân tộc thiểu số
chung giảm từ 6,5% trở lên và đồng bào dân tộc tại chỗ giảm từ 8% trở lên theo
chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025, qua đó hướng đến và góp phần đạt
mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-
2025 đã đề ra, đưa Tuy Đức ra khỏi danh sách huyện nghèo của cả nước.
– Phát động Phong trào thi đua nhằm phát hiện, phổ biến và nhân rộng các
điển hình tiên tiến, mô hình giảm nghèo hiệu quả trong toàn huyện; kịp thời biểu
dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc, tiêu
biểu trong Phong trào thi đua…….

Tải văn bản tại đây

Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)