Thứ bảy, 23/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tài liệu kỳ họp thứ 3

Văn phòng HĐND-UBND Chia sẻ:

ITHÔNG BÁO, CHƯƠNG TRÌNHTải về
1Giấy mờiTải về
2Thông báo về việc triệu tập Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026Tải về
3Chương trình Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa IVTải về 
IIBÁO CÁO, TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 
1Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Thường trực HĐND huyệnTải về
2Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban kinh tế – Xã hội HĐND huyệnTải về
3Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban pháp chế HĐND huyệnTải về
4Báo cáo tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021; kế hoạch năm 2022Tải về
Phụ lục
5Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của UBND huyệnTải về
6Tờ trình về việc đề nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 của UBND huyệnTải về
7Báo cáo kết quả thẩm tra đối với Báo cáo tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021; kế hoạch năm 2022Tải về
8
9Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2022 của UBND huyện.Tải về
10Tờ trình đề nghị thông qua phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 của UBND huyệnTải về
11Báo cáo kết quả thẩm tra đối với Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2022 của UBND huyệnTải về
12Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn huyện năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của UBND huyệnTải về
13Báo cáo kết quả thẩm tra đối với Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn huyện năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của UBND huyệnTải về
14Báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 của UBMTTQVN huyện (ý kiến, kiến nghị của của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND huyện) 31/TB-MT
127/BC-MT
15Báo cáo của UBND huyện về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND huyệnTải về
16Báo cáo kết quả thẩm tra đối với Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND huyện của UBND huyệnTải về
17Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của UBND huyệnTải về
18Báo cáo kết quả thẩm tra đối với Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của UBND huyệnTải về
19Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của UBND huyệnTải về
20Báo cáo kết quả thẩm tra đối với Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của UBND huyện.Tải về
21Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của UBND huyệnTải về
22Báo cáo kết quả thẩm tra đối với Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của UBND huyệnTải về
23Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021 của UBND huyệnTải về
24Báo cáo thẩm tra về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021 của UBND huyệnTải về
25Báo cáo kết quả công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của VKSND huyệnTải về
26Báo cáo kết quả công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của TAND huyệnTải về
27Báo cáo kết quả công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Chi cục THADS huyệnTải về
28Báo cáo kết quả thẩm tra đối với Báo cáo hoạt động năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của các ngành: VKSND, TAND, CCTHADS huyệnTải về
29Tờ trình về việc cho chủ trương sử dụng nguồn cân đối dự toán NSĐP năm 2022 để bổ sung nguồn vốn ủy thác qua phòng GD NHCSXH huyện của UBND huyệnTải về
30Báo cáo kết quả thẩm tra đối với Tờ trình về việc cho chủ trương sử dụng nguồn cân đối dự toán NSĐP năm 2022 để bổ sung nguồn vốn ủy thác qua phòng GD NHCSXH huyện của UBND huyệnTải về
31Tờ trình điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2020Tải về
32Báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế – Xã hội năm 2021Tải về
33Tờ trình về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND huyệnTải về
34Tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyệnTải về
35

Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)