Thứ năm, 05/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tài liệu kỳ họp chuyên đề lần thứ 4, HĐND huyện khóa IV

Văn phòng HĐND-UBND Chia sẻ:

TTNội dungLink tải
1Giấy mời
2Giấy triệu tập
3Chương trinh kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa IVTải tại đây
4Tờ trình số 106/TTr-UBND của UBND V/v ban hành Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 185/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện Tuy Đức về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
huyện Tuy Đức 5 năm giai đoạn 2021-2025.
Tải tại đây
5Phụ lục Tờ trình 106Tải tại đây
6Tờ trính số 109/TTR-UBND về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 30/NQHĐND ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Tuy
Đức về phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Tải tại đây
7Phụ lục 1 Tờ trình 109Tải tại đây
8Phụ lục 2 Tờ trình 109Tải tại đây
9Phụ lục 3 Tờ trình 109Tải tại đây
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3132
33
34
35
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)