Thứ bảy, 23/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tăng cường tuyên truyền Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

Phạm Thị Kế Chia sẻ:

Nhằm tuyên truyền về sự cần thiết, các nguyên tắc triển khai, nội dung của Chương trình OCOP, các cơ chế chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế cộng đồng. Hướng dẫn việc đăng ký, tiếp nhận và xét chọn ý tưởng sản phẩm; xây dựng và triển khai phương án kinh doanh, dự án sản xuất kinh doanh và hoàn thiện sản phẩm.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền theo Kế hoạch số 245/KH – UBND, ngày 13/5/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai Đề án Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”. Tuyên truyền có hiệu quả Chương trình OCOP tỉnh Đắk Nông một cách đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở theo đúng chu trình hàng năm; đẩy mạnh công tác truyền thông đến các cấp, các ngành và nhân dân; hỗ trợ các chủ thể và người dân tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị gắn với mục tiêu xây dựng Nông thôn mới.

– Đối với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông, Cổng thông tin điện tử tỉnh: Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền các nội dung của Chương trình OCOP; mở chuyên mục, xây dựng các phóng sự, tin bài tuyên truyền về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

– Đối với UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện các hoạt động tuyên truyền về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tại địa phương. Quảng bá các sản phẩm thuộc chương trình trên hệ thống truyền thanh và các loại hình khác, tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, Hợp tác xã, Tổ hợp tác xã.

Nguồn tin: Phạm Thị Kế

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)