Thứ ba, 03/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiêm thất nghiệp, Bảo hiểm Y tế.

Phạm Thị Kế Chia sẻ:

Nhằm đẩy mạnh thực hiện thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến người lao động, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và người dân về phát triển đối tượng tham gia, đặc biệt là nhóm đối tượng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.  

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, khuyến khích thực hiện tốt chính sách đối với người lao động, đặc biệt tập trung thực hiện tuyên truyền đối với chính sách BHXH tự nguyện có sự hỗ trợ một phần tiền đóng của nhà nước từ ngày 01/01/2019 ở địa bàn như vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện.

Thông tin kịp thời về chính sách BHXH, BHTN; tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh các nội dung liên quan đến vai trò, chính sách pháp luật của BHXH, BHTN, lợi ích của việc tham gia BHXH, BHTN; xây dựng các chuyên mục, chuyên trang về BHXH, BHTN và ưu tiên bố trí thời lượng hợp lý để tuyên truyền.

Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là người lao động và người sử dụng lao động về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, cũng như các quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm. Trong đó quan tâm đổi mới hình thức tuyên truyền, bảo đảm tính phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng./.

Nguồn tin: Phạm Thị Kế

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)