Thứ năm, 28/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Phạm Thị Kế Chia sẻ:

Để triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, về phòng, chống tham nhũng, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng, các tầng lớp xã hội, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. Và thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 26/2/2020 của UBND tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đưa tin rộng rãi các nội dung liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, nêu gương người tốt, việc tốt, những cá nhân tiêu biểu trong phòng chống tham nhũng; xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện bảo đảm xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chương trình chuyên đề (tăng số lượng tin, bài) tuyên truyền, phổ biến pháp luật và việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí trên báo, đài, và trang thông tin điện tử.

Nội dung hướng dẫn tuyên truyền, đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nội dung của Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 26/2/2020 của UBND tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; Kế hoạch số 65/KH-STTTT ngày 16/10/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về tuyên truyền thực hiện Quyết định số 456/QĐ-UBND, ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông./.

Nguồn tin: Phạm Thị Kế

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)