Thứ sáu, 22/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tuyên truyền tín dụng chính sách xã hội.

Phạm Thị Kế Chia sẻ:

Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò của tín dụng chính
sách xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của
Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo
đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh;
nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân khi tiếp cận và sử dụng
nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội.
Tăng cường công tác tuyên truyền và thông tin kịp thời các chủ
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách tín dụng ưu đãi đối
với người nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đến các tầng
lớp nhân dân, đặc biệt những chính sách tín dụng ưu đãi mới thuộc khu vực
III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi…; những địa phương, đơn vị có kết quả hoạt động tốt, các mô hình, cá
nhân làm ăn kinh tế hiệu quả, để tuyên truyền nhân rộng,…

Nguồn tin: Phạm Thị Kế

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)