Thứ sáu, 22/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

V/v tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Phạm Thị Kế Chia sẻ:

Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, về phòng, chống bạo lực gia đình, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng, các tầng lớp xã hội, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn thực hiện một số nội dung sau:

  1. Nội dung tuyên truyền

– Đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 08 của Thủ tướng Chính phủ gắn với Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

– Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình; tuyên truyền về truyền thống tốt đẹp của con người, gia đình Việt Nam và tác hại của bạo lực gia đình.

– Tuyên truyền các kiến thức về hôn nhân và gia đình, kỹ năng ứng xử, xây dựng gia đình văn hóa và các nội dung khác có liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

– Tuyên truyền, nêu gương người tốt việc tốt, cá nhân, tập thể điển hình có nhiều đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình cũng như   phản ánh những vụ việc bạo lực gia đình tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh,…

2. Tổ chức thực hiện

– Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh:  Ưu tiên về diện tích đăng tải, thời lượng, tần suất phát sóng phù hợp các tin, bài, phóng sự trong các chương trình thời sự, tiểu mục, chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

– Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố: Tham mưu UBND các huyện, thành phố kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

– Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố: Tổ chức tuyên truyền thông qua hệ thống cổ động trực quan, truyền thanh và các thiết chế văn hóa khác. Hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền các nội dung tại mục 1 văn bản này tới đông đảo tầng lớp nhân dân tại địa phương.

Nguồn tin: Phạm Thị Kế

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)