Chủ nhật, 01/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tuy Đức tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử

Hồng Hoa Chia sẻ:

Với phương châm “tuyên truyền phải đi trước một bước”, để bảo đảm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, huyện Tuy Đức đang tập trung triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các nội dung chính như: Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; giới thiệu nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các văn bản pháp luật, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, huyện…Tuyên truyền đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội, HĐND nói riêng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp; vai trò, trách nhiệm của Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2026, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Qua đó, khơi dậy phong trào thi đua; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo Ban tuyên giáo huyện ủy Tuy Đức: Công tác tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử sẽ được đẩy mạnh trong cả 3 giai đoạn: tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử; cần rà soát để không chồng chéo, không sai sót; đồng thời, phân cấp rõ, cụ thể nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Cụ thể, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được chia làm 3 đợt: Đợt 1, từ tháng 01/2021, cao điểm tháng 4/2021; đợt 2, từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021; đợt 3, sau ngày bầu cử 23/5/2021. Thông qua các kênh thông tin, các hình thức đa dạng, từng ban, ngành, địa phương sẽ tập trung tuyên truyền về công tác chuẩn bị, quá trình bầu cử, kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri; các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng, biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Đồng thời, nêu cao cảnh giác, tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước, chống phá chế độ.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Tuy Đức quyết tâm triển khai công tác tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân; gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ của đất nước, của địa phương, cơ quan, đơn vị và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tuy Đức lần thứ IV và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Qua đó, vừa động viên Nhân dân trong huyện tích cực thi đua lao động, lập thành tích hướng về cuộc bầu cử; vừa tạo không khí sôi nổi, phấn khởi để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 thực sự là ngày hội của toàn dân./.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)