image banner
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tuy Đức

1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Tuy Đức  là đơn vị sự nghiệp công lập, thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự quản lý nhà nước về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
         Trung tâm hoạt động theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp, Luật giáo dục, Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2015 của liên bộ: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2 Nhiệm vụ

Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục, đào tạo bao gồm chương trình xoá mù chữ; Chương trình giáo dục thuộc chương trình để cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân; Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng thuộc các lĩnh vực; Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp; Điều tra nhu cầu học tập, trình độ chuyên môn nghiệp vụ trên địa bàn, xác định nội dung học tập, đề xuất với sở giáo dục và đào tạo, chính quyền địa phương việc tổ chức các chương trình giáo dục, đào tạo và hình thức học phù hợp với từng loại đối tượng; Phối hợp với các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục thường xuyên khác trên địa bàn để thực hiện các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, hoạt động trải nghiệm và các hoạt động giáo dục hỗ trợ khác theo nhu cầu của người học, của các nhà trường; Thực hiện đào tạo trình độ sơ cấp hoặc liên kết đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; liên kết đào tạo đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thực hiện quyền tự chủ theo quy định của pháp luật; Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật; Xây dựng, đầu tư, quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục theo yêu cầu của chương trình giáo dục, đào tạo; Tuyển dụng, sử dụng, quản lý nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức; tổ chức cho nhà giáo cập nhật, nâng cao kỹ nghề nghiệp; tổ chức cho nhà giáo, viên chức và người học tham gia các hoạt động xã hội; Thực hiện quy chế dân chủ trong Trung tâm; Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và có trách nhiệm giải trình trước cơ quan có thẩm quyền, người học và xã hội; Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

LÃNH ĐẠO

Anh-tin-bai

Họ và tên: Nguyễn Văn Thắng

Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại: 0377309522

Giới thiệu thêm: Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm; có trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện khi được yêu cầu; phối hợp với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức chính trị-xã hội cấp Sở, cấp huyện giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm.

Họ và tên: Lê Văn Điệp

Chức vụ: Phó Giám đốc

Số điện thoại: 0844429779


CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Trần Trọng MinhGiáo viên môn Tin học

0367909789

02

Nguyễn Hữu ThắngGiáo viên môn Toán

0973036690

03

Đồng Thị OanhGiáo viên môn Sinh học

0815451179

04

Trịnh Thị LiênGiáo viên môn Địa lý

0373413469

05

Lăng Thị YêuGiáo viên môn Lịch Sử

0376992957

06

Lê Thị Trà MiGiáo viên môn Toán

0363172031

07

Thị LêGiáo viên môn Ngữ văn

0343304547

08

Nguyễn Thị NhungVăn thư - thủ quỹ

0983233987

09

Phạm Thị HuyềnKế toán

0392069960

10

Nguyễn Sỹ KỳGiáo viên HĐ nghề

0973503231

11

Dương Văn NamBảo vệ

0849454542

Đắk Nông 22° - 23° icon
Đăng nhập